Dịch vụ

Thu gom vận chuyển rác

(Đăng lúc: 13-10-2015 03:55:26 PM)

Công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quận 5, là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Công ty. Trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 5, sự hỗ trợ của các phòng, ban và UBND 15...

Thi công xây dựng

(Đăng lúc: 13-10-2015 04:08:02 PM)

Công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quận 5, là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Công ty. Trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 5, sự hỗ trợ của các phòng, ban và UBND 15...

Quản lý nhà chung cư

(Đăng lúc: 13-10-2015 04:16:08 PM)

Công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quận 5, là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Công ty. Trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 5, sự hỗ trợ của các phòng, ban và UBND 15...

Chọn ngày: