BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

ĐẢNG BỘ QUẬN 5

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY CÔNG TY  TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Quận 5, ngày      tháng     năm 2018

DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

*

 

Số         - BC/ĐU

 

BÁO CÁO

Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018

và Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

 
   

 

 

 

A. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

 

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy đã lãnh đạo Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNVC-NLĐ tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác, kết quả doanh thu trong 6 tháng đạt 82/190 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 43,16 % so với kế hoạch được giao, lợi nhuận đạt 5,8/13,311 tỷ đồng đạt tỷ lệ 44% so với kế hoạch, số phát sinh phải nộp ngân sách ước 32 tỷ đồng/42,388 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 75% (trong đó số đã nộp: 15,390 tỷ đồng).

I. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG:

1. Công tác lãnh đạo thực hiện nghị quyết chỉ thị cấp trên;công tác chính trị, tư tưởng; công tác tuyên truyền:

-    Đảng ủy Công ty lãnh đạo Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, các cấp ủy các chi bộ trực thuộc tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Lần thứ II (Nhiệm kỳ 2015-2020), xây dựng và triển khai Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018. Tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty như: quản lý công trình công cộng, chỉnh trang đô thị, cải thiện vệ sinh môi trường và nâng cấp đầu tư sửa chữa công trình, hạ tầng cơ sở kỹ thuật.

-    Tuyên truyền, các nội dung chủ yếu của Dự thảo Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng đến lực lượng nòng cốt là các trưởng, phó các phòng, ban, đội, tổ, BCH Công đoàn, tổ công đoàn, Chi đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh nắm bắt được tình hình an ninh, trật tự trong thời gian qua để tuyên truyền sâu rộng trong tập thể CBCNVC-NLĐ trong Công ty.

2. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

-    Xây dựng Kế hoạch triển khai đến các chi bộ về việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng các tiêu chí hành động để các đảng viên tiến hành đăng ký những việc làm cụ thể. Giao các Cấp ủy Chi bộ tổ chức kiểm tra, đánh giá cá nội dung đăng ký vào 6 tháng, cuối năm. Định kỳ mỗi quý 01 lần, trong kỳ họp chi bộ hằng tháng các chi bộ tiến hành tổ chức sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên đóng góp ý kiến thảo luận thiết thực và phù hợp với đặc điểm công tác, nâng cao được chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.   

-    Tổ chức cho toàn thể đảng viên sinh hoạt chuyên đề, giao lưu học tập, thăm viếng các di tích lịch sử tại tỉnh Bến Tre, đồng thời kết hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và sinh hoạt Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), tiến hành khen thưởng 2 tập thể và 36 gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017-2018. Đảng bộ có 01 Chi bộ, Chi đoàn thành niên cùng 01 đảng viên được khen thưởng cấp quận.

-    Tiến hành sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

-    Tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

-    Đảng bộ có 03 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong đợt phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng năm 2017 với 01 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017, 01 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và 01 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 61 đảng viên (đạt 100%) trong toàn Đảng bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 đảng viên được khen thưởng cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017 cấp Quận.

-    Tham dự đầy đủ nghiêm túc Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức.

-    Tổ chức cho toàn thể đảng viên tham dự đầy đủ Hội nghị quán triệt Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 (giai đoạn 2018-2020).

3. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về       xây dựng Đảng.

-    Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 48-KH/QU ngày 09 tháng 01 năm 2017 của  Quận ủy Quận 5 về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đảng ủy tiếp tục triển khai sâu rộng trong toàn đảng bộ giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức đầy đủ sâu sắc về tình hình, nguyên nhân về nguy cơ đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của Đảng và chế độ, theo đó  mỗi cán bộ, đảng viên tự giác liên hệ bản thân, thẳng thắn kiểm điểm tự phê bình và phê bình, gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết đã nêu, gắn với đặc điểm của đơn vị và cá nhân.

-    Việc thực hiện Nghị quyết được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện gắn liền với đợt kiểm điểm tự phê bình, phê bình năm 2017 theo đó xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của mỗi cá nhân đã tạo cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, đồng thời tạo được sự chuyển biến tích cực, rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, phấn đấu xây dựng Đảng bộ Công ty thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, cũng cố niềm tin trong Đảng và quần chúng.

4. Công tác tổ chức, quy hoạch cán bộ và phát triển Đảng:

-    Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Lãnh đạo công tác hoàn thiện việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, nhân sự, quy mô hoạt động của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tiết kiệm chi phí và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

-    Quan tâm lãnh đạo về công tác tư tưởng trong giai đoạn chuyển đổi mô hình hoạt động đơn vị qua cổ phần hoá, nắm bắt kịp thời diễn biến, tình hình tư tưởng, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, người lao động để có biện pháp giải quyết kịp thời.

-    Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng theo từng năm, hiện Đảng bộ có 03 hồ sơ quần chúng ưu tú đang trình Quận ủy ban hành quyết định kết nạp. Chỉ đạo tập trung công tác phát triển Đảng chủ yếu trong lực lượng công nhân trực tiếp. Chuyển sinh hoạt đảng về địa phương cho 03 đồng chí nghỉ hưu.

-    Cử cán bộ tham gia các khóa học bao gồm: bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2018 đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác dân tộc, công tác tôn giáo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018.

-    Lãnh đạo công tác nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, Đảng ủy đã tiến hành cử 01 đảng viên dự bị tham dự lớp đảng viên mới, cử 7 quần chúng tham dự lớp nhận thức về đảng.

-    Lãnh đạo thực hiện các chiến sỹ tham gia đầy đủ các lớp huấn luyện “Dân quân tự vệ“.

5. Công tác kiểm tra giám sát:

-    Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, đồng thời chỉ đạo các chi ủy trực thuộc xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy là cơ sở để triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất trong Đảng bộ.

-    Triển khai báo cáo kết quả thực hiện các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát kịp thời. Thực hiện tốt các nội dung về nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức và đảng viên Đảng bộ Công ty. UBKT Đảng ủy và Cấp ủy chi bộ làm tốt việc xây dựng và triển khai các kế hoạch kiểm tra, giám sát chi bộ, đảng viên thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” cũng như việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng địa phương nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW của Trung ương.

-    Đến nay không có chi bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, quy chế làm việc, chế độ công tác, chế độ sinh hoạt Đảng. Các Chi bộ và đảng viên luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí; việc quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được thực hiện tốt.

5. Công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở:

-    Xây dựng Kế hoạch về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2018) và Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2018.

-    Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là những quy định của pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động, bao gồm:

 + Thực hiện công tác quản lý lao động theo đúng Luật, đảm bảo chăm lo đời sống công việc làm ổn định cho 286 CBCNVC; thực hiện đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và tiền lương của CBCNVC đúng quy định.

+ Đảm bảo tiền lương thu nhập tối thiểu theo quy định cho CBCNVC, bình quân 12,079 triệu đồng/ tháng/người. Tổ chức du lịch nghỉ mát cho người lao động. Khám sức khỏe cho toàn thể CBCNVC/LĐ Công ty đợt 1/2018.

+ Phối hợp với đơn vị tư vấn cổ phần hóa Công ty Đông Á lập danh sách lao động để xác định việc mua cổ phần đối với người lao động.

+ Thực hiện công tác kiểm tra công sở văn minh sạch đẹp, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đợt 1/2018.

-    Lãnh đạo tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017; Hội nghị người lao động năm 2018. Hoàn tất hồ sơ đăng ký nội qui lao động và thỏa ước lao động tập thể năm 2018 gửi Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố.

-    Lãnh đạo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách theo quy chế và được phân công rõ ràng nhiệm vụ và quyền hạn. Chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung về nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức và đảng viên Chi bộ, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp, loại bỏ những tiêu cực của CBCNVC trong thực hiện nhiệm vụ.

-    Trong 6 tháng đầu năm không có đơn thư khiếu nại, tố cáo của CBCNV.

6. Công tác lãnh đạo đoàn thể:

a. Công đoàn cơ sở:

-    Tổng số đoàn viên công đoàn đến quý 2/2018 là 285 người, trong đó có 279 đoàn viên, nữ là 96, dân tộc hoa 15 người, trực tiếp sản xuất là 197, có 93 người là kỹ sư, 20 người có trình độ trung cấp, 179 có trình độ cấp 3; 100% CNVC-LĐ được ký kết hợp đồng lao động. Hiện nay CĐCS có 03 Công đoàn bộ phận với 13 Tổ công đoàn được thành lập tương ứng với phòng, ban, đội chuyên môn.

-    Lãnh đạo công tác chăm lo, tặng quà Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cho  20 CNVC-NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, xét cho 04 đoàn viên vay trả góp không lãi suất, tặng quà cho 07 đoàn viên nghỉ hưu, 02 đoàn viên kết hôn.

-    Chỉ đạo việc tổ chức các chuyến tham quan nghỉ mát cho người lao động. Nhân dịp kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, lãnh đạo việc tham gia Hội thi áo dài do Liên đoàn lao động quận 5 tổ chức, vận động nữ CNVC-NLĐ khối văn phòng hưởng ứng việc mặt áo dài mỗi ngày thứ hai đầu tuần trong tháng 3. Đề xuất Liên đoàn lao động quận 5 và thành phố tuyên dương 05 cặp gia đình tiêu biểu tại công ty nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Đề xuất 10 CNVC-LĐ nhận phiếu mua hàng nhân ngày khai mạc Tháng công nhân. Vận động CNVC-LĐ đóng góp 13.500.000đ ủng hộ các Chương trình chăm lo CNVC-LĐ trên địa bàn quận 5. Tổ chức cho khoảng 65 cháu là con CNVC-NLĐ vui chơi nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, gởi 08 cháu tham dự trại hè Thanh Đa năm 2017.

-    Lãnh đạo tổ chức và tham gia các phong trào thi đua như phong trào thi đua đợt 1, chủ đề “Mùa xuân” từ 01/01/2018-30/4/2018, “Olympic vì sức khoẻ nhân dân 2018”, Hội thao tháng công nhân lần 10 do LĐLĐ Quận 5 tổ chức nhằm thông qua đó tạo điều kiện cho người lao động được giao lưu nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cũng như nâng cao sức lực, tinh thần hăng say lao động.

-    Lãnh đạo công tác tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018, tạo điều kiện cho CNVC-LĐ thảo luận góp ý về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển SXKD của Công ty; góp ý, sửa đổi nội quy, quy chế của Công ty có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, theo đó đã thông qua sửa đổi bổ sung hoàn chỉnh thỏa ước lao động tập thể năm 2018. Thông qua Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018- 2020 với 9 đồng chí đại diện cho các Phòng, Ban, Đội, Tổ.

-    Lãnh đạo công tác phát triển đội ngũ công đoàn viên, trong sáu tháng đầu năm đã kết nạp 3 đoàn viên mới. Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, giới thiệu 11 đoàn viên ưu tú cho Đảng, có 01 đồng chí ủy viên BCH.CĐCS và 01 đoàn viên đã được chuyển Đảng chính thức, 01 đồng chí ủy viên BCH.CĐCS đang chờ quyết định kết nạp Đảng. BCH CĐCS có 01 đồng chí tham gia BCH. LĐLĐ quận khóa XI năm 2018-2023, 1 đồng chí là UV.UBKT LĐLĐ Quận 5.

-    Chỉ đạo công tác quyết toán tài chính 6 tháng cuối năm 2017, triển khai thực hiện báo cáo quyết toán thu chi tài chính sáu tháng đầu năm 2018, xây dựng kế hoạch chương trình, dự trù kinh phí hoạt động Công đoàn năm 2018. Phối hợp các Ban chuyên đề tổ chức các hoạt động công đoàn.

-    Lãnh đạo Ủy ban kiểm tra tiến hành kiểm tra đồng cấp việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kiểm tra quỹ công đoàn 6 tháng đầu năm 2018.

b. Chi đoàn thanh niên:

-    Lãnh đạo công tác tham gia Ngày hội Xuân năm 2018 do Quận đoàn tổ chức, tặng 10 phần quà Tết cho các bạn đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và tham gia Ngày hội Thanh niên Quận 5 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (19/5/2018).

-    Chỉ đạo tham gia vào các hoạt động và phong trào trong Tháng Thanh niên năm 2018 bao gồm: Ngày hội đoàn viên, hành trình kết nối yêu thương... do Quận đoàn tổ chức và tổ chức “ Hành trình chuyến xe yêu thương” với Đoàn phường 3, thăm và tặng quà cho các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các cháu thiếu nhi tại Bình Đức, Bến Lức, Long An. Thăm và tặng quà cho các cháu và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Phường 3. Xây dựng Kế hoạch Kỳ Nghỉ hồng năm 2018

c. Hội Cựu chiến binh:

-    Lãnh đạo công tác giữ vững và phát huy hơn nữa các hoạt động và phong trào của Hội mặt dù hiện tại số lượng hội viên ngày càng giảm dần (do nhiều đồng chí đã nghĩ hưu), các hội viên lại phân tán ở nhiều bộ phận và có thời gian công tác khác nhau do đặc thù công việc nên hoạt động của hội thiếu tập trung.

-    Chỉ đạo công tác chăm lo cho hội viên nhân dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất thông qua việc tổ chức tặng quà cho 19 hội viên. Tiến hành tặng quà cho 2 hội viên nghĩ hưu. Tham gia đóng góp quỹ Hỗ trợ Cựu chiến binh nghèo thành phố.

-    Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “Tự diển biến”, “Tự chuyển hóa” kết hợp thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức hội viên theo tiêu chí là “ Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới “ để từng hội viên đăng ký và phối hợp thực hiện, phát huy tốt bản chất truyền thống “Anh Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong công tác và luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Phối hợp Ban chỉ huy quân sự cơ sở triển khai, thực hiện kế hoạch huấn luyện năm 2018 và tham gia hội thao Quốc phòng quận 5 năm 2018 với 6 bộ môn

-    Lãnh đạo công tác kiểm tra quỹ hội, thực hiện công khai tài chính quý I, quý II/2018. Tiến hành giám sát hoạt động của Tổ, Đội, Phòng làm nòng cốt góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm tại đơn vị mình công tác. Tích cực tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

-    Lãnh đạo công tác tuyên truyền thông qua việc tổ chức về nguồn tại Chiến khu D, Mã Đà, Đồng Nai nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, tham quan Dinh Độc lập nhân kỷ niệm ngày thống nhất đất nước.

II. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ:

1. Công tác hoạt động công ích, dịch vụ vệ sinh môi trường:

-    Công tác vệ sinh: Quét thu gom vệ sinh đạt 116.294.096 m2 (đạt tỷ lệ 53,55%), công tác tưới rửa đường và tưới nước công viên đạt 1280 chuyến (đạt tỷ lệ 54%). Triển khai các đợt cao điểm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Lễ kỷ niệm ngày thống nhất đất nước và quốc tế lao động. Phối hợp Ủy ban nhân dân 15 phường, Ban Quản lý các chợ tập trung công tác quét dọn vệ sinh, rác cặn trên các tuyến đường hẻm, khu chợ.

-     Công tác chăm sóc cây xanh đô thị: Thực hiện 560.613 m2 (đạt tỷ lệ 50%). Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài chánh Kế hoạch quận 5 nghiệm thu và bàn giao công viên Hòa Bình và An Bình.

-    Công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị: nạo vét 10,02 tấn bùn cống trên địa bàn quận 5.

-    Công tác thu gom vận chuyển rác: (ngân sách Thành phố) đạt 35.360 tấn, bình quân 195 tấn /ngày (đạt tỷ lệ 50%); công việc này hiện đang phát sinh nhiều thủ tục nên mất thời gian nhiều hơn.

-    Công tác thu gom rác: gom rác chợ đạt 1.842.660 m2 (đạt tỷ lệ 49,45%). Thu 2.452 điểm rác cơ quan và hộ dân (đạt tỷ lệ 44.4%), 274 cơ sở y tế (đạt tỷ lệ 51,97%). Khai thác 5 nhà vệ sinh công cộng (đạt tỷ lệ 34%).

2. Công tác đu tư xây dựng:

a.Công trình điều chỉnh vốn đầu tư ngân sách năm 2017

-    Đã nghiệm thu, đang quyết toán 03 công trình cải tạo: công viên An Bình, công viên Hòa Bình, dải phân cách đường Hồng Bàng (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Châu Văn Liêm)

-    Đã có Quyết định duyệt quyết toán hoặc đã gởi hồ sơ quyết toán 50% vốn từ nguồn ngân sách, tuy nhiên vẫn chưa chưa quyết toán được 50% vốn của đơn vị thụ hưởng bao gồm 03 công trình cải tạo: vỉa hè đường Hồng bàng (đoạn trước bệnh viện Phạm Ngọc Thạch), vỉa hè đường Hồng bàng (đoạn trước bệnh viện Truyền máu Huyết học) và vỉa hè đường Hồng Bàng (đoạn trước trường PTTH Hùng Vương).

-    Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án và đã bàn giao cho chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Quận 5 được 07 công trình cải tạo có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách năm 2018 gồm:

+ Đường Trần Điện (từ đường Trần Hưng Đạo đến Hải Thượng Lãn Ông) P10/Q5.

+ Đường Trần Hòa (từ đường Trần Hưng Đạo đến Hải Thượng Lãn Ông) P10/Q5.

+ Đường Phan Huy Chú (từ đường Triệu Quang Phục đến Võ Văn Kiệt) P10/Q5.

+ Đường Trần Tướng Công (từ đường Triệu Quang Phục đến Trần Tướng Công) P10/Q5.

+ Đường Chiêu Anh Các (từ đường Bùi Hữu Nghĩa đến cuối đường) P5/Q5.

+ Đường Bà Triệu (từ đường Nguyễn Kim đến Triệu Quang Phục) P12/Q5.

+ Đường Phạm Hữu Chí (từ đường Phạm Hữu Chí đến Tạ Uyên) P12/Q5.

3. Công tác đấu thầu dịch vụ công:                        

-    Chuẩn bị đấu thầu các công tác gồm nạo vét, duy tu thoát nước và quản lý chăm sóc cây xanh trên địa bàn quận 5, hiện đang chờ ý kiến chỉ đạo và chủ trương mở thầu của UBND Quận 5.

4. Công tác quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước:

a. Công tác quản lý nhà:

-    Doanh thu đạt 15,03/30 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 50,09%).

-    Tổng số căn nhà hiện đang quản lý: 1.088 căn (bao gồm 937 căn nhà ở và 151 căn nhà sản xuất kinh doanh).

-    Tổng số nợ tính đến 08/6/2018: 27.928.174.991 đồng (bao gồm nhà ở 6,4 tỷ đồng và nhà sản xuất kinh doanh 21,4 tỷ đồng).

b. Công tác bán nhà theo NĐ99/2015CP:

-    Dự kiến bán khoảng là 50 căn, nhà mua diện tích sử dụng chung là 20 căn, nhà chờ tiêu chí là 30 căn

5. Công tác kinh doanh dịch vụ :

a. Công tác kinh doanh căn hộ tại các chung cư:

-    Doanh thu bán căn hộ đạt 3.856.518.322 đồng

-    Hoàn tất các thủ tục xin cấp chủ quyền và UBND Quận 5 ban hành 05 “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản gắn liền với đất” của các căn hộ thuộc diện tái định cư và kinh doanh.

b. Công tác khác:

-    Thông báo cho các hộ dân chung cư Bình Trị Đông B về việc Thanh lý hợp đồng và hồ sơ công chứng chuyển tên các căn hộ.

-    Phối hợp UBND phường và Công an các phường liên quan về tiếp tục kiểm tra các hộ tái định cư được bố trí tại các chung cư Ngô Quyền, Sư Vạn Hạnh, Phan Văn Trị.

-    Báo cáo Thường trực UBND Quận 5 về tình hình quản lý, sử dụng căn hộ chung cư, bố trí tái định cư và tạm cư trên địa địa bàn quận.

-    Thông báo đến các hộ dân về việc thực hiện chủ trương của UBND Thành phố trong việc bán và cho thuê chung cư 109 Nguyễn Biểu P1/Q5.

-    Tiếp xúc và ghi nhận ý kiến của 05 hộ dân về việc mua phần diện tích chênh lệch ngoài tiêu chuẩn tại Lô B Chung cư Phan Văn Trị P2/Q5. Trình UBND Quận 5 duyệt giá thuê diện tích ngoài tiêu chuẩn.

-    Liên hệ Sở Tài nguyên Môi trường về việc trình UBND Thành phố duyệt tiền sử dụng đất Chung cư 180A Nguyễn Tri Phương P9/Q5.

-    Làm việc với BBTGPMB Quận 5 thống nhất nguồn nhà trống để bố trí tái định cư cho các dự án của Quận.

-    Tiến hành khảo sát và sửa chữa chống thấm các căn nhà trống do Công ty quản lý.

6. Công tác kỹ thuật đầu tư

a. Công tác sửa chữa nhà Sở hữu nhà nước và Sở hữu hỗn hợp:

-    Khảo sát, hoàn tất khái toán kinh phí sửa chữa 15 chung cư trên địa bàn 15 phường, trình Sở Xây dựng và UBND Quận 5 và  được giao vốn trong kế hoạch sửa chữa năm 2018 là 9,4 tỷ.

-    Hoàn tất việc đo vẽ hiện trạng nhà chung cư và báo cáo kinh tế kỹ thuật thi công 12 hạng mục công trình sửa chữa nhà SHNN và SHHH trình Phòng Quản lý Đô thị quận 5 thẩm định.

-    Báo cáo kiến nghị ghi vốn cho công tác kiểm định các công trình xây dựng trước năm 1975 gửi Sở Xây dựng đăng ký vốn thực hiện năm 2018 giá trị là 2,183 tỷ đồng.

-    Thông báo gửi UBND các phường trên địa bàn quận về công tác Sơn nước mặt tiền các chung cư theo kế hoạch sửa chữa chung cư năm 2018.

-    Thực hiện công tác giám sát thi công sửa chữa 08 công trình.

-    Đang tiến hành lập phương án sửa chữa tại các công trình 417 Trần Phú P7/Q5, 153 Lê Hồng Phong P3/Q5 và mặt bằng Đội vệ sinh.

b. Công tác lập thủ tục đầu tư và thi công các dự án:

Dự án Chung cư 155 Nguyễn Chí Thanh P9/Q5:

-    Đang thực hiện công tác quyết toán, thanh lý hợp đồng

Dự án Chung cư Vĩnh Lộc:

-    Lập thủ tục thanh lý hợp đồng chung cư 5 tầng và 15 tầng với Công ty Thiên An.

Dự án 314 Trần Phú P8/Q5:

-    Đang trình Thường trực UBND Quận 5 về chủ trương bàn giao mặt bằng.

Dự án 107-107B Trần Hưng Đạo P6/Q5:

-    Báo cáo Thường trực UBND Quận 5 về tình hình thực hiện dự án. Trong đó, kiến nghị sớm tổ chức đấu giá để Công ty thu hồi vốn đầu tư.

Dự án Trung tâm thương mại Tản Đà – Nguyễn Trãi:

-    Báo cáo Thường trực UBND Quận 5 về tình hình thực hiện dự án. Trong đó, kiến nghị giao lại dự án này cho UBND Quận 5 và UBND Thành phố để giao cho cơ quan có chức năng quản lý, Công ty không đưa vào danh mục dự án sau cổ phần hóa.

Dự án Trung tâm thương mại chung cư Soái kình Lâm P14/Q5:

-    Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng dự án theo đúng Quyết định của UBND thành phố.

-    UBND Quận 5 phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường.

-    Liên hệ Sở Tài chính đóng tiền sử dụng đất và tiến hành điều chỉnh quy mô xây dựng dự án.

-    Hoàn thành công tác lập chứng thư thẩm định giá trị quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất để làm cơ sở cho công tác chuyển nhượng.

-    Xin ý kiến UBND Thành phố về giá trị chuyển nhượng dự án.

-    Thuê kiểm toán xác định vốn hóa của dự án mà các bên đã đầu tư làm cơ sở chuyển nhượng góp vốn theo quy định.

Dự ánChung cư 926 Võ Văn Kiệt – 727 Trần Hưng Đạo quận 5 P1/Q5:

-    Hoàn thành tháo dỡ Chung cư 727 Trần Hưng Đạo P1/Q5.

-    Kiểm tra, xác định chi phí bồi thường tại dự án.

-    Đối chiếu các chi phí đã tham gia dự án của hai bên làm cơ sở góp vốn theo quy định.

-    Lập thủ tục xin giao đất, đóng tiền sử dụng đất và điều chỉnh quy mô dự án.

7. Công tác Tổ chức - Hành chính:

-    Tổng số CBCNVC-NLĐ Công ty hiện tại là 286 người, trong đó, nam là 190 người (tỉ lệ 66%), nữ là 96 người (tỉ lệ 34%).

-    Tiến hành tuyển dụng 13 công nhân khối lao động trực tiếp, 2 nhân viên khối văn phòng, giải quyết chế độ nghỉ hưu, nghỉ việc cho 7 công nhân và 3 nhân viên khối văn phòng.

-    Lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lập Kế hoạch kinh phí hoạt động năm 2018 và danh sách lực lượng tự vệ tham dự hội thao quốc phòng gửi Ban chỉ huy quân sự quận 5.

-    Về công tác xin cấp chủ quyền 3 khu đất: đang chờ kết quả phê duyệt đối với Khu đất 417 Trần Phú P7/Q5, đang tiến hành thủ tục đóng thuế Khu đất 652 Võ Văn Kiệt, đang hoàn tất biên bản đánh giá chất lượng còn lại của công trình Khu đất 153 Lê Hồng Phong P3/Q5.

-    Tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017; Hội nghị người lao động năm 2018; Khám sức khỏe cho toàn thể CBCNVC/LĐ Công ty đợt 1/2018.

-    Hoàn tất hồ sơ đăng ký nội qui lao động và thỏa ước lao động tập thể năm 2018 gửi Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố.

-    Phối hợp với đơn vị tư vấn cổ phần hóa Công ty Đông Á lập danh sách lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 để xác định việc mua cổ phần đối với người lao động.

-    Thực hiện công tác kiểm tra công sở văn minh sạch đẹp, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đợt 1/2018.

8. Công tác thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Vĩnh Lộc:

a. Công tác hạ tầng kỹ thuật:

-    Hoàn thành hạng mục thoát nước mưa, thoát nước bẩn và cấp phối nền đá 7 tuyến đường. Tháo dỡ để thi công thông hành địa dịch tại 08 lô. Nghiệm thu bàn giao cống hộp, 2 tuyến đường và khu JBIC.

b. Công tác quản lý xây dựng và cấp giấy:

-    Hoàn tất 36 hồ sơ hướng dẫn và kiểm tra xây dựng nhà theo quy hoạch. Phối hợp với UBND Phường và Đội Thanh tra Xây dựng xử lý 7 trường hợp  xây dựng vi phạm.

-    Sở Tài nguyên Môi trường đã cấp 125 giấy chủ quyền. Tiếp tục hướng dẫn cấp giấy nền tái định cư còn lại trong dự án theo quy định mới, hiện vẫn còn khoảng 193 trường hợp chưa cấp được giấy do mua bán giấy tay.

c. Công tác đền bù:

-    Hiệp thương đền bù 4 hồ sơ, đã giải ngân 4,4 tỷ đồng cho 02 trường hợp.

-    Thực hiện bốc mộ đối với 02 hộ gia đình, đã hỗ trợ 280 triệu cho 16 mộ.

-    Thu thập pháp lý 06/16 trường hợp tại lô 4, thông báo đơn giá  đền bù theo chứng thư giá hỗ trợ năm 2017.

-    Cập nhật chỉnh lý giấy chứng nhận và diện tích đền bù đến tháng 04/2018 (thêm khoảng 9ha).

-    Lập chứng thư giá đất mới Trường Mầm Non Ánh Sao theo đề nghị của Sở Tài nguyên Môi trường.

-    Thu hồi mặt bằng và rào đất đã đền bù  đối với 06 khu đất.

d. Công tác khác:

-    Làm việc với Phòng Quản lý Đô thị quận Bình Tân để tiếp nhận hệ thống kỹ thuật bao gồm: cống hộp, 2 tuyến đường số 1, số 3, khu JBIC, và 2 trường học.

-    Trình duyệt thủ tục đầu tư thi công điện trung hạ thế lô khu E và lô 4.

-    Làm việc với Ban Quản trị chung cư Thiên An về phí bảo trì và sửa chữa chung cư.

-    Quản lý sử dụng nước các hộ khu Bình Thành.

-    Hoàn trả chi phí 1m sau với số tiền 330 triệu đồng.

-    Số tiền thu được từ việc bán nền kinh doanh là 12,6 tỷ đồng.

9. Công tác Pháp chế:

a. Công tác tranh tụng tại tòa án.

-    Vụ kiện Công ty 584: yêu cầu thanh toán nợ, liên hệ Chi Cục thi hành án quận Tân Phú để bổ sung kịp thời các vấn đề liên quan trong việc bán đấu giá các tài sản để giải quyết công nợ.

-    Vụ kiện Công ty 304: tiếp tục làm việc về việc thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư, hiện đã nộp đơn khởi kiện vào ngày 31/5/2018 và Tòa án huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai đã thụ lý vụ án.

-    Vụ kiện ông Phan Việt Tiến: liên hệ Tòa án tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc kháng nghị Giám đốc thẩm đối với bản án Phúc thẩm của Tòa án cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh.

-    Vụ kiện ông Đặng Ngọc Ẩn: đề nghị Tòa án nhân dân quận 6 đưa vụ án ra xét xử.

b. Công tác tư vấn pháp luật.

-    Chuẩn bị công tác tố tụng tại tòa án đối với Hợp đồng mua bán tầng trệt lô A Chung cư 155 Nguyễn Chí Thanh P9/Q5 và Hợp đồng hợp tác giữa Công ty  với Công ty IDT, IDE của Hàn Quốc tại Dự án Khu dân cư Vĩnh Lộc.

-    Báo cáo Hội đồng nhân dân, UBND Quận 5 và Thanh tra quận 5 về pháp lý và quá trình giải quyết đơn của ông Vũ Đình Truy liên quan đến hợp đồng bán nền tại khu đất 137 An Dương Vương P8/Q5.

-    Nghiên cứu hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng dự án Soái Kình Lâm, P14/Q5.

-    Giải quyết 02 trường hợp buộc tháo dỡ tại tầng thượng Chung cư 180A Nguyễn Tri Phương P9/Q5 và thanh lý hợp đồng thuê tầng hầm Chung cư 21-41 Tản Đà P10/Q5.

-    Giải quyết các việc liên quan đến tranh chấp nhà cho thuê thuộc SHNN tại các Tòa án và các vụ việc phát sinh khác.

10. Công tác Tài chính:

-    Tiếp Phòng kiểm tra thuế số 3 của cục thuế TP.HCM về việc kiểm tra quyết toán thuế năm 2016. Thực hiệp lập báo cáo quyết toán, giám sát năm 2017, gửi Chi Cục Tài chính doanh nghiệp, Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 5, UBND Quận 5; Bộ Kế hoạch và đầu tư; đăng trên website của Công ty, Bộ Tài chính, Sở Truyền thông và Thông tin TP.HCM;

-    Thực hiện báo cáo tài chính quý theo thông tư 219 của Bộ Tài chính, báo cáo điều tra thống kê năm 2017 và báo cáo quý năm 2018, báo cáo thực hành tiết kiệm năm 2017, tập hợp hồ sơ chứng từ liên quan đến xử lý công nợ; đối chiếu xác nhận nợ năm 2017, tiến hành kiểm toán về lập báo cáo tài chính năm 2017, báo cáo kiểm toán chi phí Dự án Soái Kình Lâm.

-    Kiểm kê công cụ, dụng cụ và tài sản.

11. Công tác Cổ phần hóa:

-    Công ty đã thực hiện đúng quy trình được quy định tại Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 27/02/2017, hiện Công ty đang tiếp tục thực hiện tại Công tác xác định giá trị doanh nghiệp (Bước 5 - Công bố giá trị doanh nghiệp)

-    Hiện tại Cục Thuế Thành phố đã kiểm tra quyết toán thuế năm 2016 và Phòng Tài chính Kế hoạch Quận 5 đã kiểm tra báo cáo tài chính năm 2016.

-    Công ty CP Thẩm định Sài Gòn đã hoàn thành bàn giao hồ sơ Kiểm định giá trị vật kiến trúc còn lại trên các mặt bằng Công ty đang quản lý sử dụng cho đơn vị Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp.

-    Công ty đã hoàn tất ký hợp đồng thuê đất và đã có Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định đối với 05 khu đất  bao gồm: khu đất tại số 2 Hàm Tử P1/Q5; Văn phòng số 4  Nguyễn Tri Phương P6/Q5; Văn phòng 587 Nguyễn Trãi P7/Q5; Văn phòng số 014 Lô C Chung cư Hùng Vương P11/Q5; Văn phòng 216A (220 cũ) Lương Nhữ Học, P11/Q5). Hiện tại vẫn còn 03 khu đất đang triển khai thực hiện.

-    Tiếp tục thoái vốn Dự án Trung tâm Thương mại Soái Kình Lâm, đang kiểm toán chi phí của Công ty Cổ phần Đầu tư Giai Lợi. Sau khi xác định giá trị dự án sẽ tiến hành các thủ tục chuyển nhượng.

-    Về dự toán chi phí cổ phần: đã lập dự toán chi phí cổ phần hoá sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, thông qua Tổ Giúp việc góp ý.

-    Đối với đơn vị tư vấn cổ phần hoá, Công ty đã ký phụ lục hợp đồng với Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.

-    Xác nhận khối lượng thực hiện và thanh lý hợp đồng với đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp - Công ty CP Thông tin và thẩm định giá Tây Nam bộ (SIAC). Đã thống nhất tờ trình chọn đơn vị tư vấn mới xác định giá trị doanh nghiệp, thông qua Tổ giúp việc để trình Ban Đổi mới doanh nghiệp. Sau khi có văn bản trả lời của Ban đổi mới doanh nghiệp, Công ty sẽ tiến hành ký hợp đồng với đơn vị tư vấn mới. 

-    Về việc dời thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, Công ty đang chờ ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty.

-    Thực hiện thu hồi các khoản góp vốn đầu tư tại Tỉnh Đồng Nai theo kết luận của Thanh tra Thành phố đồng thời thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xử lý các công nợ lớn, công nợ tồn đọng nhiều năm không có khả năng thu hồi.

B. PHẦN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

I. THUẬN LỢI:

1. Công tác xây dựng Đảng:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ (2015 – 2020), ngày từ đầu năm, Đảng uỷ đã xây dựng Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2018, xác định chương trình hành động. Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty căn cứ theo Nghị quyết đã xác định các giải pháp để triển khai tổ chức thực hiện các chỉ đạo của cơ quan cấp trên cũng như Nghị quyết của Đảng uỷ đề ra. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, Đảng uỷ quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt các hoạt động của Công ty. Thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ về hình thức, nội dung nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, qua đó không ngừng củng cố đội ngũ đảng viên. Cho đến nay, công tác tác đảng vụ duy trì tương đối tốt, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Đảng, của cấp uỷ cấp trên.

2. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

-    Về Công tác vệ sinh môi trường, công viên cây xanh: Công ty đã phối hợp chặt chẽ với các UBND 15 phường để thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường: quét, thu gom và vận chuyển rác theo kế hoạch của Quận. Công tác chăm sóc mảng xanh thường xuyên được đảm bảo, đẩy nhanh tiến độ thi công duy tu và nâng cấp công trình công cộng. Chỉ đạo các Đội nghiệp vụ thực hiện tốt trong công tác tổng vệ  sinh trong các ngày lễ, Tết, đảm bảo không để rác tồn đọng.

-    UBND Thành phố và các Sở Ban ngành quan tâm, hỗ trợ cùng với sự phấn đấu nỗ lực của mình, Công ty đã hoàn tất công tác tháo dỡ tại Chung cư 727 Trần Hưng Đạo P1/Q5.

II. KHÓ KHĂN – HẠN CHẾ

1. Công tác xây dựng Đảng:

-    Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động của các cấp uỷ chưa phong phú, thiếu hình thưc đổi mới; công tác phát triển đảng luôn được chú trọng, tuy đã có 03 hồ sơ đã hoàn tất công tác thẩm tra của Ban Bảo vệ chính trị nội bộ tuy nhiên vẫn đang chờ Quận uỷ ban hành Quyết định kết nạp.

-    Việc triển khai phổ biến nghị quyết ở chi bộ còn mang tính hình thức, chưa gắn với chương trình hành động thực hiệnNghị quyết Đảng bộ.

-    Nội dung, phương thức, chất lượng tổ chức hoạt động của các đoàn thể quần chúng ở Công ty có lúc, có nơi còn chậm đổi mới, thiếu cụ thể, hiệu quả hoạt động chưa cao.

-    Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có lúc chưa coi trọng kiểm tra phòng ngừa và phát huy yếu tố tích cực.

2. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính tri:

a. Công tác quản lý nhà:

-    Công tác thu tiền thuê nhà: hiện tại vẫn còn tồn đọng nợ lớn và kéo dài do Công ty hiện đang quản lý nhà thuộc diện nhà ở đa phần  nằm trong hẻm sâu, lầu cao, nhà đang giải toả, nhà chưa đầy đủ pháp lý; đồng thời tiếp nhận khu nhà tập thể của trường Đại học Sài Gòn và Công ty Hóa chất chuyển giao ngành nhà đất quản lý. Bên cạnh đó đối với nhà sản xuất kinh doanh, hiện nay các tổ chức và cá nhân vẫn chậm thanh toán.

-    Công tác bán nhà theo Nghị định 99: hiện việc xác nhận quy hoạch, trích lục các hồ sơ gốc như: Quyết định xác lập sở hữu nhà nước, hồ sơ đã bán nhà theo Nghị định 61/CP của Hội đồng bán nhà quận 5 trước đây mất nhiều thời gian trong công tác nghiệp vụ. Hồ sơ lưu trữ tại Công ty do vận chuyển, lưu kho bị thất lạc ảnh hưởng đến tiến độ bán nhà. Công ty vẫn đang  tiêu chí của UBND Thành phố đối với những nhà sang nhượng hợp đồng.

b. Công tác Tài chính: