HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN - BAN GIÁM ĐỐC

Ban lãnh đạo Công ty:

+ Ông Đinh Trí Dũng - Giám đốc - Thành viên Hội đồng thành viên.

+ Ông Nguyễn Hoài Đức - Phó Giám đốc Công ty.

+ Bà Huỳnh Thị Kim Chi - Kiểm soát viên.

+ Ông Vĩnh Thế Lộc - Phụ trách Kế toán.

Công đoàn cơ sở Công ty:

+ Bà Trần Ngọc Hương - Chủ tịch - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

+ Bà Nguyễn Thị Diễm - Phó Chủ tịch - Tổ trưởng TVS 2

Các bài khác
Bài đăng mới