HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN - BAN GIÁM ĐỐC

Ban lãnh đạo Công ty:

+ Ông Lê Văn Giang - Chủ tịch Hội đồng Thành viên.

+ Ông Đinh Trí Dũng - Giám đốc - Thành viên Hội đồng thành viên.

 + Ông Nguyễn Minh Linh - Phó Giám đốc

+ Bà Huỳnh Thị Kim Chi - Kiểm soát viên

Các bài khác