THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SỐ 1495/TTĐG NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2019