KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA CÔNG TY NĂM 2019; PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020