BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 5 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2021