BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020