BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CHÍNH QUYỀN, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TẠI CÔNG TY TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022